top of page

Axel Bútor Székesfehérvár nyereményjáték
részvételi és adatkezelési szabályzat


 

A fent jelölt nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Játék”) időtartama: 2023.12.06 10 órától - 2023. 12.20 18 óráig.

A Nyereményjáték kiírója, szervezője és lebonyolítója az Axelbútor Kft. (székhelye: 8000. Székesfehérvár Mártírok útja 70.-72. cégjegyzékszáma: 07-09-029035

 1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az alábbiak mindegyikének játékos általi teljesítése:

 • a játékos rendelkezik felhasználói profillal a https://www.facebook.com/ elérhetőségen található közösségi oldalon (a továbbiakban: „Facebook”),

 • a játékos a Facebook profiljával válaszol a Lebonyolító Facebook oldalán (https://www.facebook.com/axelbutorfehervar) a nyereményjáték bejegyzésében megjelenő kérdésre hozzászólás formájában

A játékos a Nyereményjátékban való részvétellel (a jelen pont első bekezdésében szereplő feltételek maradéktalan teljesítésével) elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Nyereményjáték során rendelkezésre bocsátott személyes adatainak a Nyereményjátékkal összefüggő, a jelen Játékszabályzatban leírtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).

A Pályázat érvényességének kérdésében a Lebonyolító döntése az irányadó.

Egy játékos beküldött érvényes pályázatainak számától függetlenül is csak egy érvényes pályázattal vesz részt a sorsoláson.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Kiíró és a Lebonyolító a jogszabályokban megengedett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét e körben.

 1. A Nyereményjátékban kizárólag a 3. pontban meghatározott, kizárt személyek körébe nem eső, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt, akik teljesítik az 1. pontban írtakat.

 1. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt:

a Kiíró és a Lebonyolító munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Kiíró megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő egyéb személyek és cégek alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.

 1. A Kiíró kizárhatja a Nyereményjátékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okokból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (2-3. pontokban foglalt), illetve egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót és Lebonyolítót felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.

 

 1. Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Nyereményjáték menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Nyereményjátékból.


 

Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Nyereményjátékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. Kiíró fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül érvénytelennek minősítse és az eredmény megállapítása során figyelmen kívül hagyja azon leadott válaszokat, amelyekkel kapcsolatban megalapozottan feltehető, hogy ún. botok (automatizáltan működő, kizárólag erre a célra létrehozott valótlan, sok esetben külföldi kitalált személyhez tartozó profilok) használatával érkeztek.

 

 1. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Kiírón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség,

a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Előbbieket befolyásolhatja továbbá a Játékos által igénybe vett internet szolgáltatás minősége és adatátviteli sebessége, illetve az általa használt eszköz teljesítménye is. A Kiíró és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

 

 1. Jelen szabályzat a Kiíró, illetve Lebonyolító által közzétett, Nyereményjátékkal kapcsolatos hirdetésekben és tájékoztató anyagokon közzétett útmutatással, szabállyal és feltétellel összhangban készült. Bármilyen összeütközés vagy ellentmondás esetén a jelen játékszabályzatban közzétett rendelkezések megelőznek minden más hasonló útmutatást, szabályzatot és feltételt.

 

 1. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Kiíró megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

 1. A Nyereményjátékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook adatlappal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook adatlappal vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

 1. A játék menete

Játék bejegyzés közzététele Facebookon: 2023.12.06. 10:00

Válaszadási időszak: 2023.12.06. 10:00 - 2023.12.20. 18:00

Sorsolás: 2023.12.20. 19:00

Nyertes kihirdetésének időpontja és módja: 2023.12.20. 19:30 a Nyereményjáték bejegyzés alatt kommentben.


 

 1. Nyeremény, nyeremény átvétele

A Kiíró Lebonyolító közreműködésével a nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték bejegyzésben foglalt kérdésekre érvényesen válaszoló Játékosok közül 1 azaz egy fő nyertest sorsol, aki a nyeremény átvételére jogosult. A nyertes kisorsolására a Lebonyolító által, a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi húzással kerül sor. Lebonyolító pótnyertest nem sorsol.

Az eredményhirdetés a Lebonyolító (Axel Bútor Székesfehérvár elnevezésű) Facebook oldalán történik az előre meghatározott időpontban.

A nyertes nyereménye:

A Kiíró által biztosított 1 db 100.000 (azaz százezer) forint értékű (az Axel Bútor székesfehérvári üzletében levásárolható) vásárlási utalvány (a továbbiakban: „Nyeremény”).

A nyertes értesítése, nyeremény átvétele:

A nyertes nevét a Lebonyolító a sorsolást követően a Nyereményjáték Facebook bejegyzése alatt kommentben közzéteszi.

A Kiíró mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel felvegye a kapcsolatot a rendelkezésre álló információk felhasználásával. Amennyiben a Nyertessel való kapcsolatfelvétel sikeres, a Nyertes a nyereményt levásárolhatja az Axel Bútor székesfehérvári áruházában 2024.05.31.-ig.  Amennyiben ennek ellenére a nyertes játékos ennek nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a kiíró a nyeremény levásárlására újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Nyeremény átvétele csak személyesen tehető meg, az meghatalmazott útján nem átvehető.

1. A Kiíró kizárja a játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót semmilyen felelősség nem terheli.

2. A Kiíró/Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Nyereményjátékban való részvétel késedelmet szenved vagy nem valósul meg.

3. A Kiíró fenntartja a jelen Játékszabályzatnak és a Nyereményjáték mechanizmusának, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

4. Kiíró jogosult kizárni Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

5. A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. A Nyereményjáték Kiírója a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően eleget tesz a bejelentési és az adózással összefüggő egyéb kötelezettségeinek (bevallás, adófizetés), azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

6. A Kiíró a nyertes nevét az Axel Bútor Székesfehérvár Facebook oldalon (https://www.facebook.com/axelbutorfehervar) hozza nyilvánosságra a sorolást követően. A nyilvánosságra hozatal során csak a Játékos neve jelenik meg.

Adatkezelés


 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel:

 

 • kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, illetve tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén nevét (Facebook profil szerint) a Nyeremény sorsolását követően a Lebonyolító a Nyereményjáték Facebook bejegyzése alatt kommentben közzéteszi, mely során maximálisan betartja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit;

 • tudomásul veszi, hogy Kiíró mint adatkezelő részére kizárólag a nyertes játékosok azon adatai kerülnek átadásra, amelyek a Kiíró adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükségesek;

 • tudomásul veszi, hogy a Kiíró és Lebonyolító a Játékos adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

 

 1. A Nyereményjátékban történő részvételhez kötődő adatkezelés:

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, azaz a Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.


 

A kezelt adatok köre: Facebookon megjelenített név és Facebook ID, nyertesség esetén a teljes név, telefonszám, e-mail cím.


 

Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel, a Játékos azonosítása és a Játékossal történő kommunikáció biztosítása, nyertesség esetén pedig a nyertes beazonosítása, nyeremény átadásának egyeztetése, valamint a Nyertes Facebook profil szerinti nevének - kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatban – az eredményhirdetésre készített Facebook bejegyzésben való közzététele.


 

Az adatkezelés időtartama: A Nyeremény átadásának időpontjáig

18.2. A Nyeremény átadásakor aláírt átadás-átvételi dokumentumon kezelt adatok:

 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: (kizárólag Nyertes Játékos esetén) név, születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele.

 

Az adatkezelés célja: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján az adózási kötelezettségek teljesítése. Nyertes Játékos ezen adatokat a nyeremény átvétele során az átadás-átvételi dokumentumon adja meg.

 

18.3. Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés:

 

Adatkezelő személye: jelen pont szerinti adatkezelés esetén adatkezelő a Lebonyolító Axelbútor Kft.

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A gazdasági reklámot is tartalmazó direkt marketing üzenetek, e-mailek küldése az érdeklődők részére, a Lebonyolító saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.

 

A kezelt személyes adatok köre: email cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka)

 

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonását követő 30 napig,

 

 1. A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

 

A Kiíró és Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

 

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz.

 

Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni a Játékos számára.

 

Amennyiben a tiltakozása alapján a Játékos az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve úgy véli, hogy az információs önrendelkezési jogát érintő jogsértés történt vagy annak veszélye áll fenn, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve – választása szerint – az adatkezelő székhelye, vagy a Játékos lakóhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszékhez (bírósághoz) fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu

 

Amennyiben a Játékos a hozzájárulását visszavonja vagy a személyes adatainak törlését a Nyereményjáték időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való minden jogosultságát elveszti, és a továbbiakban Nyereményre nem jogosult.

 

 1. A Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.
  Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje.

 

 1. A Nyertesek adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átadásának – a Kiíró érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért Kiíró/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

 

Axelbútor Kft.

Lebonyolító

bottom of page